Vyhrajte lodičky v hodnotě více než 20 000 Kč, které nosila i Carrie z filmu Sex ve městě!

Pravidla soutěže

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže „VYHRAJTE LUXUSNÍ LODIČKY OD ZNAČKY MANOLO BLAHNIK” (dále jen “Soutěž“) United Fashion Group, s. 1 r. o. se sídlem na Sliačska 1/D, Bratislava - Nové Město 83102 , Česká republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, DIČ: SK2023342222 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro : 75748/B (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“). Cílem Soutěže je podpořit prezentaci a prodej produktů, které se prodávají prostřednictvím stránky, realizaci marketingové komunikace v rámci internetové propagace.

II. Trvání a místo konání Soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 15.04.2024 do 31.05.2024 23:59 na stránce: soutez.botovo.cz

III. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže (dále jen „Soutěžící”) může být každá fyzická osoba, která má více než 18 let, má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, splní podmínky soutěže. Zaměstnanci organizátora, partnera i osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku jsou z účasti v soutěži vyloučeni. Pokud se prokáže, že výherce je takovou vyloučenou osobou, výhra mu nebude předána a propadá ve prospěch organizátora. V případě, že taková vyloučená osoba již výhru převzala, je povinna bezodkladně na základě písemné výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátit.

IV. Podmínky Soutěže

Soutěž se uskuteční na stránce soutez.botovo.cz. Do soutěže o luxusní lodičky od značky MANOLO BLAHNIK se zapojíte jednoduše. Stačí nakoupit alespoň za 1300 Kč na našem eshopu, odebírat náš newsletter a jste automaticky zařazeni do soutěže.

Požadované informace pro zapojení se do soutěže, konkrétně: e-mailová adresa. Cílem soutěže je vylosovat 1 výherce, který splní podmínky soutěže. Výherce bude vylosován ze všech nákupů v hodnotě 1300 Kč, které byly uskutečněny od 15.04.2024 do 31.05.2024. Výherce musí být také přihlášen k odběru newsletteru, jinak výhra připadá jinému vylosovanému výherci. Do soutěže je možné se zapojit jen jako jednotlivec.

Zapojením se do soutěže každý Soutěžící této soutěže potvrzuje, že je vlastníkem e-mailové adresy. Soutěžící tím přijímá zodpovědnost za svou totožnost. Pořadatel není zodpovědný za Soutěžící, kteří si přivlastnili práva třetích osob. Odpovědnost leží na Soutěžícím, který tímto prohlašuje svůj e-mail za vlastní a chráněný jeho autorskými právy.

V. Výhry

Vítěz získá luxusní lodičky od značky MANOLO BLAHNIK.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a dodatky ohledně cen.

VI. Kompetence Pořadatele

Pořadatel povede dohled nad průběhem Soutěže a výběrem cen v souladu s Pravidly Soutěže. Pořadatel má právo zasáhnout v případě, že vznikne podezření, že se Soutěžící choval v rozporu s Pravidly Soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Soutěžícího, pokud je jeho jednání v rozporu s obecně platnými zákony, porušuje práva třetích osob nebo porušuje autorská práva, obsahuje fotky vyobrazující nahotu, fotky nebo slova obecně považované za vulgární, urážlivé nebo nemorální, vyzývá k rasové, náboženské nebo etnické nesnášenlivosti, vyzývá k násilí, způsobuje urážku na cti třetích osob, obsahuje odkaz, který vede na stránky s obsahem popsaným v tomto bodě nebo jinak zobrazuje obsah, který je obecně považován za nevhodný.
Pořadatel může požádat Výherce, aby v určitém termínu prokázal svou totožnost občanským průkazem nebo pasem. Pokud Výherce Soutěže odmítne prokázat svoji totožnost, přichází o nárok na cenu.

VII. Oznámení výherce soutěže

Výherce zveřejníme na stránce soutez.botovo.cz dne 30.06.2024 a výherci/výherkyni bude zaslán mail o výhře na mailovou adresu, kterou uvedl při zapojení se do soutěže do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výherce na stránce. Výherce bude požádán, aby kontaktoval Pořadatele přes email kvůli doručení výhry.

VIII. Všeobecné informace o cenách a jejich výhercích

Výherce souhlasí s tím, aby bylo zveřejněno jeho křestní jméno a první písmeno příjmení na stránce soutěže: soutez.botovo.cz bez nároku na finanční náhradu. Pokud výherce Soutěže nebude reagovat na oznámení o výhře v soutěži do 15 dnů od obdržení oznámení prostřednictvím mailu na adresu, kterou uvedl při registraci do soutěže, výhra propadá ve prospěch v pořadí dalšího vylosovaného výherce.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou vyhrát Soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky stanovené pro výhru. Pokud se výherce vzdá výhry, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, v takovém případě cena propadá nebo o novém výherci rozhodne Pořadatel.
Výherce nemá nárok na výměnu výhry za peněžní hotovost. Výhru nelze převést na jinou osobu. Na výhru se nevztahují ustanovení § 612 až 627 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

IX. Všeobecné podmínky

Účast v Soutěži, získání a doručení výhry nejsou nijak podmíněny nákupem jakéhokoliv zboží.

Je zakázáno používat jakýkoli počítačový kód, malware nebo cokoli jiného, ​​co by mohlo rušit, zastavit nebo zneužít Soutěž. Takové chování může mít za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v Soutěži.

X. Osobní údaje

Provozovatel United Fashion Group, s. r. o. se sídlem na Sliačska 1/D, Bratislava - Nové město 83102 , Česká republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, DIČ: SK2023342222 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sr. v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES, bude zpracovávat osobní údaje výherce v rozsahu: adresa elektronické pošty za účelem bezproblémového doručení výhry po dobu 1 roku ode dne zapojení se do Soutěže. Další informace ohledně zpracování osobních údajů provozovatelem jsou uvedeny zde: https://www.botovo.cz/ochrana-osobnich-udaju/

XI. Daně

Daň z příjmu, které podléhá nabytí výhry podle platných právních předpisů České republiky, jakož i všechny ostatní poplatkové povinnosti, které se mohou případně vztahovat na nabytí výhry výhercem, budou hrazeny výhercem v celé zákonem stanovené výši. Pořadatel nebude odpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona č.j. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Další informace ohledně zpracování osobních údajů provozovatelem jsou uvedeny zde: https://www.botovo.cz/ochrana-osobnich-udaju/

XII. Řešení stížností

Stížnosti a reklamace přijímá Pořadatel písemně na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na adrese: United Fashion Group, s. r. o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava. Všechny stížnosti řeší Pořadatel. V případě oprávněné reklamace se Pořadatel zavazuje odstranit vadu co nejdříve a informovat o tom Soutěžícího. Pořadatel má právo diskvalifikovat z účasti v Soutěži jakéhokoli Soutěžícího, u něhož vznikne podezření, že jednal v rozporu s těmito Pravidly. Rozhodnutí Pořadatele v souvislosti s jakýmkoli zákazem účasti v Soutěži je konečné. Další informace ohledně zpracování osobních údajů provozovatelem jsou uvedeny zde: https://www.botovo.cz/ochrana-osobnich-udaju/

XIII. Zvláštní ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání i podmínky Soutěže. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Pořadatel zveřejní na soutez.botovo.cz. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Soutěžícím v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Soutěžící bere na vědomí, že výhry nelze vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Pořadatel a osoby, které spolupracují na realizaci Soutěže, nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které by Soutěžícímu mohly vzniknout na základě jeho účasti v Soutěži.
V případě vzniku okolností, které Pořadatel nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci), může Pořadatel Soutěž zrušit. Soutěžící o tom musí být informováni prostřednictvím facebookové stránky www.facebook.com/botovo.cz nebo prostřednictvím dalších možných způsobů komunikace. V takovém případě nenese Pořadatel vůči Soutěžícím odpovědnost za vzniklé škody. Pořadatelovo rozhodnutí ohledně všech otázek týkajících se Soutěže nebo vysvětlení Pravidel je konečné a vztahuje se na všechny Soutěžící. Soutěžící přebírají veškerou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, které by mohly utrpět účastí v Soutěži.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící se mohou s těmito Pravidly seznámit na stránce Pořadatele: www.botovo.cz/pravidla-souteze.
2. Tato Pravidla Pořadatel vydává jako součást Soutěže a řídí se přiměřeně příslušnými ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

V Bratislavě, dne 25. Dubna 2024
United Fashion Group s.r.o.